Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

Tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024

Đăng lúc: 01/04/2024 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH

BCĐ VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH

AN TOÀN THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 170 /KH-BCĐ

Thiệu Thịnh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024.

http://thieuduy.thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/file/download/636647627.html


Thực hiện Kế hoạch số 454 /KH-BCĐ ngày20/11/2023 của Ban chỉ đạo xã Thiệu Thịnh về kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP năm 2024;

Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã ban hành Kế hoạch tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024 với các nội dung như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao kiến thức về ATTP, tinh thần trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng trên địa bàn xã an toàn thực phẩm;

- Lớp tập huấn tại xã phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nội dung phải phù hợp với đối tượng tham gia tập huấn;

- Kinh phí được chi đúng, chi đủ cho các đối tượng tập huấn, sử dụng theo nội dung đã được phê duyệt và theo định mức, quy đinh của nhà nước.

II. NỘI DUNG:

Các quy định của pháp luật về ATTP, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm .Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm/Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.1. Số lượng học viên

a) Số lớp:1 lớp.

b) Số lượng học viên: Tổng số học viên: 60 người.

c) Thành phần:

-Mời lãnh đạo VPĐPVSATTP huyện: 02 người

- Mời Lãnh đạo xã, BCĐ về quản lý VSATTP : 15 người
- Mời tổ giám sát cộng đồng thôn: 3 thôn x 3; 09 người

-Học viên tham gia :

+ Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩmnông lâm thủy sản: 35 người

2.2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian:½ngày 13h30 ngày 04/4/2024

b) Địa điểm:Hội trường UBND xã Thiệu Thịnh

2.3. Nội dung chương trình, tài liệu, market,

a) Nội dung, chương trình tập huấn:Theo phụ lục 1 đính kèm

b) Tài liệu tập huấn:Theo phụ lục 2 đính kèm

c) Market:Theo phụ lục 3 đính kèm

d)Người trình bầy nội dung : Chuyên viên VP điều phối ATTP huyện

III. KINH PHÍ

Kinh phí trích từ nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2024 của xã đã được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa - xã hội

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, mời giảng viên cho buổi tập huấn.

2. Trạm Y tế

Phối hợp với Văn phòng UBND xã tham mưu ban hành giấy mờicác cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

3. Văn phòng UBND phối hợp với CC Văn hoá xã hội, CC kế toán ngân sách xã

Chuẩn bị Hội trường, maket, nước uống và dự trù kinh phí buổi tập huấn.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thiệu Hóa; ( B/ cáo)

- TVĐU, T Tr HĐND xã; ( B/cáo)

- BCĐ VSATTP xã; ( Th/h)

- 3 đơn vị thôn, Trường ; ( Th/h)

- Lưu: VP.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Đình Tâm

Tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024

Đăng lúc: 01/04/2024 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH

BCĐ VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH

AN TOÀN THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 170 /KH-BCĐ

Thiệu Thịnh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024.

http://thieuduy.thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/file/download/636647627.html


Thực hiện Kế hoạch số 454 /KH-BCĐ ngày20/11/2023 của Ban chỉ đạo xã Thiệu Thịnh về kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP năm 2024;

Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã ban hành Kế hoạch tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2024 với các nội dung như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao kiến thức về ATTP, tinh thần trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng trên địa bàn xã an toàn thực phẩm;

- Lớp tập huấn tại xã phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nội dung phải phù hợp với đối tượng tham gia tập huấn;

- Kinh phí được chi đúng, chi đủ cho các đối tượng tập huấn, sử dụng theo nội dung đã được phê duyệt và theo định mức, quy đinh của nhà nước.

II. NỘI DUNG:

Các quy định của pháp luật về ATTP, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm .Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm/Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.1. Số lượng học viên

a) Số lớp:1 lớp.

b) Số lượng học viên: Tổng số học viên: 60 người.

c) Thành phần:

-Mời lãnh đạo VPĐPVSATTP huyện: 02 người

- Mời Lãnh đạo xã, BCĐ về quản lý VSATTP : 15 người
- Mời tổ giám sát cộng đồng thôn: 3 thôn x 3; 09 người

-Học viên tham gia :

+ Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩmnông lâm thủy sản: 35 người

2.2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian:½ngày 13h30 ngày 04/4/2024

b) Địa điểm:Hội trường UBND xã Thiệu Thịnh

2.3. Nội dung chương trình, tài liệu, market,

a) Nội dung, chương trình tập huấn:Theo phụ lục 1 đính kèm

b) Tài liệu tập huấn:Theo phụ lục 2 đính kèm

c) Market:Theo phụ lục 3 đính kèm

d)Người trình bầy nội dung : Chuyên viên VP điều phối ATTP huyện

III. KINH PHÍ

Kinh phí trích từ nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2024 của xã đã được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa - xã hội

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, mời giảng viên cho buổi tập huấn.

2. Trạm Y tế

Phối hợp với Văn phòng UBND xã tham mưu ban hành giấy mờicác cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

3. Văn phòng UBND phối hợp với CC Văn hoá xã hội, CC kế toán ngân sách xã

Chuẩn bị Hội trường, maket, nước uống và dự trù kinh phí buổi tập huấn.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thiệu Hóa; ( B/ cáo)

- TVĐU, T Tr HĐND xã; ( B/cáo)

- BCĐ VSATTP xã; ( Th/h)

- 3 đơn vị thôn, Trường ; ( Th/h)

- Lưu: VP.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Đình Tâm

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT