Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

KẾ HOẠCH Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đăng lúc: 15/04/2020 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ

QUÂN SỰ XÃ


Số: /KH-HĐNVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Thịnh, ngày 02 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020


Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Qui trình trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/TTLTHN - BQP ngày 20/5/2013 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch đăng ký NVQS lần đầu năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm bảo đảm quyền lợi cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật NVQS đồng thời nắm quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong toàn huyện làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành đoàn thể nắm chắc các đối tượng trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch, triển khai đúng đủ nội dung, thời gian quy định.

- Đăng ký đầy đủ chặt chẽ đúng pháp luật, không để sót lọt các đối tượng, tổng hợp báo cáo.

II. NỘI DUNG

1. Đối với BCH Quân sự xã:

- Báo cáo danh sách độ tuổi 17, độ tuổi từ 18-25 độ tuổi đến 27 đối với Nam thanh niên có trình độ cao đẳng đại học về Ban CHQS huyện.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký độ tuổi 17 năm 2020.

- Căn cứ vào số lượng nam thanh niên trong độ tuổi 17 và thời gian theo kế hoạch, báo cáo về Ban CHQS huyện để nhận Lệnh gọi đăng ký NVQS lần đầu của CHT Ban CHQS huyện, chuyển đến tay Thanh niên, tổ chức đăng ký tại Ban CHQS xã theo kế hoạch.

- Tổ chức đăng ký nam thanh niên đủ 17 tuổi trong năm 2020 (Sinh từ tháng 01/2003 đến tháng 01/2004) kể cả số học sinh đang theo học tại các trường THPT và TTGDNN-GDTX của huyện.

- Báo cáo danh sách nam thanh niên tuổi từ 18 đến 25 (Sinh từ tháng 02/1996 đến tháng 02/2002).

- Báo cáo danh sách nam thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học (trong thời gian đào tạo đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ) thì độ tuổi đăng ký gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh từ tháng 02/1994 đến tháng 02/2002).

* Lưu ý: chỉ đăng ký và báo cáo số thanh niên hiện đang sinh sống có hộ khẩu đăng ký tại địa phương, thanh niên đã học xong đại học, cao đẳng đã di chuyển NVQS về địa phương.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Từ 5/3/2020 đến 30/3/2020; các đ/c TĐT, đơn vị thôn rà soát , nắm và phân tích chất lượng độ tuổi báo cáo về Ban CHQS xã.

- Tổ chức đăng ký: từ 18/4/2020 đến 19/4/2020 ( bố trí vào thứ 7, chủ nhật để học sinh có thời gian về đăng ký).

2. Địa điểm:

Tổ chức đăng ký tại UBND xã.

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1. Tổ chức:

Ban CHQS xã tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS xã để phân công các thành viên phụ trách và trực tiếp thực hiện việc rà soát đăng ký NVQS. Qúa trình thực hiện đăng ký phải phối hợp chặt chẽ với các nhà trường nơi có học sinh trong độ tuổi của địa phương đang học tập để tiến hành đăng ký chặt chẽ.

2. Phương pháp:

a. Đối với Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã, các thôn để đăng ký, phân tích chất lượng nguồn ghi chép vào sổ độ tuổi 17, sổ độ tuổi từ 18 đến 25 và độ tuổi đến 27, tránh bỏ sót ảnh hưởng đến quyền lợi, trách nhiệm của công dân sau này.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký NVQS lần đầu, báo cáo về Ban CHQS huyện để Ban CHQS huyện cấp Lệnh gọi đăng ký NVQS lần đầu đồng thời phối hợp với các nhà trường giao lệnh gọi đăng ký độ tuổi SSNN cho từng thanh niên trong độ tuổi 17, tiến hành đăng ký theo kế hoạch.

- Sau khi phát Lệnh cho từng thanh niên, thu nạp cuống lệnh gọi đăng ký độ tuổi NVQS lần đầu, sổ đăng ký độ tuổi 17, 18-27 (phô tô) và bản tổng hợp theo mẫu: 01/GNN-2016; 06/GNN-2016; gửi về Ban CHQS huyện để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM:

Đảm bảo vật chất căn cứ theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Qui trình trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các ngành, các đơn vị thôn phối hợp chặt chẽ và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- HĐNVQS huyện, Ban CHQS huyện (b/c);

- 03 Thôn;

- Lưu: vp.

TM. HỘI ĐỒNG NVQS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NVQS

CHỦ TỊCH UBND

Nguyễn Quốc Bình

KẾ HOẠCH Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đăng lúc: 15/04/2020 (GMT+7)
100%

UBND XÃ THIỆU THỊNH

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ

QUÂN SỰ XÃ


Số: /KH-HĐNVQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Thịnh, ngày 02 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020


Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Qui trình trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/TTLTHN - BQP ngày 20/5/2013 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch đăng ký NVQS lần đầu năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm bảo đảm quyền lợi cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật NVQS đồng thời nắm quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong toàn huyện làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành đoàn thể nắm chắc các đối tượng trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch, triển khai đúng đủ nội dung, thời gian quy định.

- Đăng ký đầy đủ chặt chẽ đúng pháp luật, không để sót lọt các đối tượng, tổng hợp báo cáo.

II. NỘI DUNG

1. Đối với BCH Quân sự xã:

- Báo cáo danh sách độ tuổi 17, độ tuổi từ 18-25 độ tuổi đến 27 đối với Nam thanh niên có trình độ cao đẳng đại học về Ban CHQS huyện.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký độ tuổi 17 năm 2020.

- Căn cứ vào số lượng nam thanh niên trong độ tuổi 17 và thời gian theo kế hoạch, báo cáo về Ban CHQS huyện để nhận Lệnh gọi đăng ký NVQS lần đầu của CHT Ban CHQS huyện, chuyển đến tay Thanh niên, tổ chức đăng ký tại Ban CHQS xã theo kế hoạch.

- Tổ chức đăng ký nam thanh niên đủ 17 tuổi trong năm 2020 (Sinh từ tháng 01/2003 đến tháng 01/2004) kể cả số học sinh đang theo học tại các trường THPT và TTGDNN-GDTX của huyện.

- Báo cáo danh sách nam thanh niên tuổi từ 18 đến 25 (Sinh từ tháng 02/1996 đến tháng 02/2002).

- Báo cáo danh sách nam thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học (trong thời gian đào tạo đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ) thì độ tuổi đăng ký gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh từ tháng 02/1994 đến tháng 02/2002).

* Lưu ý: chỉ đăng ký và báo cáo số thanh niên hiện đang sinh sống có hộ khẩu đăng ký tại địa phương, thanh niên đã học xong đại học, cao đẳng đã di chuyển NVQS về địa phương.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Từ 5/3/2020 đến 30/3/2020; các đ/c TĐT, đơn vị thôn rà soát , nắm và phân tích chất lượng độ tuổi báo cáo về Ban CHQS xã.

- Tổ chức đăng ký: từ 18/4/2020 đến 19/4/2020 ( bố trí vào thứ 7, chủ nhật để học sinh có thời gian về đăng ký).

2. Địa điểm:

Tổ chức đăng ký tại UBND xã.

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1. Tổ chức:

Ban CHQS xã tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS xã để phân công các thành viên phụ trách và trực tiếp thực hiện việc rà soát đăng ký NVQS. Qúa trình thực hiện đăng ký phải phối hợp chặt chẽ với các nhà trường nơi có học sinh trong độ tuổi của địa phương đang học tập để tiến hành đăng ký chặt chẽ.

2. Phương pháp:

a. Đối với Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã, các thôn để đăng ký, phân tích chất lượng nguồn ghi chép vào sổ độ tuổi 17, sổ độ tuổi từ 18 đến 25 và độ tuổi đến 27, tránh bỏ sót ảnh hưởng đến quyền lợi, trách nhiệm của công dân sau này.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký NVQS lần đầu, báo cáo về Ban CHQS huyện để Ban CHQS huyện cấp Lệnh gọi đăng ký NVQS lần đầu đồng thời phối hợp với các nhà trường giao lệnh gọi đăng ký độ tuổi SSNN cho từng thanh niên trong độ tuổi 17, tiến hành đăng ký theo kế hoạch.

- Sau khi phát Lệnh cho từng thanh niên, thu nạp cuống lệnh gọi đăng ký độ tuổi NVQS lần đầu, sổ đăng ký độ tuổi 17, 18-27 (phô tô) và bản tổng hợp theo mẫu: 01/GNN-2016; 06/GNN-2016; gửi về Ban CHQS huyện để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM:

Đảm bảo vật chất căn cứ theo Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Qui trình trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các ngành, các đơn vị thôn phối hợp chặt chẽ và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- HĐNVQS huyện, Ban CHQS huyện (b/c);

- 03 Thôn;

- Lưu: vp.

TM. HỘI ĐỒNG NVQS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NVQS

CHỦ TỊCH UBND

Nguyễn Quốc Bình

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT