Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
173853

 

MỤC TIÊU CHỦ YẾU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG- AN NINH NHIỆM KỲ 2020 -2025

. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Về kinh tế (11 chỉ tiêu)

1. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13% trở lên. Cơ cấu nông nghiệp Nông nghiệp 27%; Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 37%; Dịch vụ thương mại 36%.

2. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt trên 60 triệu đồng.

3. Diện tích nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, từng bước ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 20 ha.

4. Sản lượng lương thực ổn định hàng năm đạt 2750 tấn/năm.

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đến năm 2025 là 150 triệu đồng trở lên

6. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ yếu năm 2025 (lúa 134 ha, năng suất 70 tạ/ha, đạt 938 tấn; ngô 90 ha, năng suất 70 tạ/ha, đạt 630 tấn; mía 35 ha, năng suất 80 tấn/ha, đạt 2.800 tấn).

7. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 đạt trên 8.650 con, trong đó trâu bò: 150 con; lợn xuất chuồng: 500 con; gia cầm: trên 8.000 con.

8. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 đạt 5 tấn trở lên.

9. Số doanh nghiệp mới trên địa bàn năm 2025 là 04 doanh nghiệp.

10. Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10% trở lên.

11. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 33,3% (01 thôn).

12. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được nâng cấp, cứng hóa đến năm 2025 đạt 100%.

* Về văn hóa - xã hội (08 chỉ tiêu)

13. Tỷ lệ  tăng dân số bình quân hàng năm 0,6%.

14. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

15. Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 giảm dưới 5%.

16. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân năm 2025 là trên 95%.

17. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 là 95% trở lên.

18. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 100%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về chiều cao/cân nặng đến năm 2025 còn dưới 3,3%.

19. Tỷ lệ gia đình đạt văn hóa năm 2025 là 90% trở lên.

20. Tỷ lệ thôn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 là 02 thôn, cơ quan đơn vị.

* Về Môi trường (02 chỉ tiêu)

21. Tỷ lệ nhân dân dùng nước hợp vệ sinh, năm 2025 là 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch là trên 70%.

22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, năm 2025 là 90%.

* Về An ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, năm 2025 là 100%.

* Về xây dựng Đảng (02 chỉ tiêu)

24. Tổng số đảng viên kết nạp mới nhiệm kỳ 2020-2025 là 10 đảng viên.

25. Đảng bộ hàng năm đạt Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 80% trở lên. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20% trở lên.

 

                           ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU THỊNH LẦN THỨ XXII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT